Reklamační řád

obchodní společnosti Michal Jeřábek - FENG ŠUEJ KAMENY, se sídlem: Ostrovec 36, 338 08 Ostrovec-Lhotka, identifikační číslo: 68991673, prodávající zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fengsuejkameny.cz.

Úvodní ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 2. Pro účely Obchodních podmínek mají následující výrazy a fráze uváděné s počátečními velkými písmeny následující význam:

„Prodávající“ – je obchodní společnost Michal Jeřábek - FENG ŠUEJ KAMENY, se sídlem: Ostrovec 36, 338 08 Ostrovec-Lhotka, identifikační číslo: 68991673, prodávající zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fengsuejkameny.cz;

„Kupující“ – je zákazník internetového obchodu www.fengsuejkameny.cz, - spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

„Zboží“ – jsou produkty nabízené Prodávajícím k prodeji Kupujícímu prostřednictvím elektronického obchodu www.fengsuejkameny.cz;

„Cena“ – je kupní cena za Zboží stanovená Prodávajícím pro každé jedno přesně specifikované Zboží v elektronickém obchodě www.fengsuejkameny.cz;

 

Práva, povinnosti a odpovědnost Prodávajícího

 1. Objednávka je závazná v momentě po jejím zadání Kupujícího do objednávkového systému elektronického obchodu www.fengsuejkameny.cz. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen Kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 3. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 5. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 7. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Ke Zboží je přikládán daňový doklad

 Práva z odpovědnosti za vady Zboží

 1. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při jeho přebírání od dopravce je nutné řešit ihned s dopravcem. Je třeba rozsah poškození popsat do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.
 2. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla mechanickým poškozením

 Práva z vad Zboží

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 2. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží. 

Proces vyřízení reklamace

 1. Kupujícímu musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 2. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami, s kompletní dokumentací, ve stavu a hodnotě, ve které Zboží obdržel. Nejsou-li tyto podmínky dodrženy, má Prodávající právo Zboží do reklamace nepřijmout.
 3. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (poštovného za zaslání reklamovaného Zboží). Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 4. Při uplatnění reklamace bude Kupující informovat Prodávajícího písemně na adrese: Ostrovec 36, 338 08 Ostrovec-Lhotka nebo emailem na adrese: michal@fengsuejkameny.cz nebo telefonicky na tel. čísle 602 766 967. Nedílnou součástí procesu reklamace je zaslání vyplněného „Formuláře pro uplatnění reklamace“, který je součástí Reklamačního řádu a volně ke stažení v kategorii „Obchodní podmínky“ elektronického obchodu www.fengsuejkameny.cz.  Je třeba, aby Kupující formulář vytiskl, podepsal a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu michal@fengsuejkameny.cz.
 5. Prodávající nebude přijímat vrácené Zboží bez předchozího potvrzení.
 6. Prodávající nebudu přebírat vrácené Zboží zasílané „na dobírku“.
 7. Prodávající doporučuje Kupujícímu vrácené Zboží pojistit, neboť Prodávající neručí za případnou ztrátu vrácené „Zboží“.
 8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. zák.,darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího.
 9. Po vyřízení reklamace bude odpovídající částka vrácena předem dohodnutým způsobem.

 Závěrečná ustanovení

 1. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
 2. Tento Reklamační řád je platný od 6.11.2019